در دنیا جایگاهى بسیار خوب و پردرخت و شاداب وجود داشت كه به آن بهشت دنیا مىگفتند. خداوند آدم - علیه السلام - را در

همانجا آفرید و روح انسانى را در او دمید، و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده كنند.[1]

از آن جا كه خداوند اراده كرده بود تا فرزندانى به آدم عطا كند، و نسل او را به وجود آورد، مشیت او چنین قرار گرفت كه حضرت

آدم همسرى داشته باشد تا با او ازدواج نموده و از او داراى فرزند گردد.

خداوند حوّا را از زیادى گِل آدم - علیه السلام - آفرید، بنابراین حوّا بعد از آفرینش آدم - علیه السلام - آفریده شده است.[2]

عمرو بن ابى مقدام مىگوید: از امام باقر - علیه السلام - پرسیدم: «خداوند حوّا را از چه چیز آفرید؟»

امام باقر - علیه السلام - فرمود: «مردم در این مورد چه مىگویند؟» گفتم: «مىگویند خداوند حوّا را از یكى از دندههاى آدم -

علیه السلام - آفرید». فرمود: «آنها دروغ مىگویند، آیا خداوند ناتوان است كه حوّا را از غیر دنده آدم بیافریند؟»

گفتم: «فدایت گردم اى پسر رسول خدا! پس خداوند حوّا را از چه چیز آفرید؟

امام باقر - علیه السلام - فرمود: «پدرم از پدرانش نقل كرد كه رسول خدا - صلّى الله علیه و آله - فرمود: خداوند متعال مقدارى از

گِل را گرفت و آن را با دست قدرتش درهم آمیخت، و از آن گِل، آدم - علیه السلام - را آفرید، و سپس از آن گل مقدارى اضافه

آمد، خداوند از آن اضافى، حوّا - علیها السلام - را آفرید.»[3]

آدم - علیه السلام - به این ترتیب از تنهایى بیرون آمد، و با حوّا اُنس گرفت؛ چنان كه امام صادق - علیه السلام - فرمود: «ازاین

رو زنان را «نساء» مىگویند، چون این واژه در اصل اُنس است، و براى آدم - علیه السلام - جز حوّا كسى نبود تا با او اُنس

بگیرد.»[4]

آرى زن و مرد از یك ریشهاند، و هر دو انسان بوده و تكمیل كننده همدیگر مىباشند، و آرامش آنها در زندگى و انس با همدیگر

تحقق مىیابد.

____________________

[1] در روایت امام صادق - علیه السلام - آمده: «منظور از بهشت، بهشت دنیا بوده» (نور الثقلین، ج 1، ص 62).

[2] چنان كه این مطلب به طور سربسته، از آیه اول سوره نساء و آیه ششم سوره روم استفاده مىشود. آن چه در بعضى

روایات آمده كه حوّا از آخرین دنده چپ آدم - علیه السلام - گرفته شده، از اسرائیلیات است و از فصل دوم «سِفر تكوین» تورات

تحریف یافته، وارد روایات اسلامى شده است، زیرا تعداد دندههاى زن و مرد، تفاوتى با هم ندارند، و كمتر بودن یك دنده در مردان

در جانب چپ از افسانه است. (سفر تكوین، قسمت اول اسفار موسى - علیه السلام - و یكى از كتب پنجگانه تورات است).

[3] تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 430.

[4] همان مدرك.