حضرت آدم - علیه السلام - در بستر رحلت قرار گرفت و در حالى كه زبانش به یكتایى خدا و شكر و سپاس از الطاف الهى

اشتغال داشت، از دنیا چشم پوشید.

جبرئیل همراه هفتاد هزار فرشته براى نماز بر جنازه آدم - علیه السلام - حاضر شد و همراه خود كفن و حنوط و بیل بهشتى

آورد.

شیث - علیه السلام - جسد حضرت آدم - علیه السلام - را غسل داد و كفن كرد، و به او نماز خواند، جبرئیل و فرشتگان هم به

او اقتدا كردند.[17]

فرشتگان بسیارى براى عرض تسلیت نزد شیث - علیه السلام - آمدند، در پیشاپیش آنها جبرئیل به شیث - علیه السلام -

تسلیت گفت و شیث به دستور جبرئیل، در نماز بر جنازه پدرش، سى بار تكبیر گفت.

از آن پس، شیث - علیه السلام - به جاى پدر نشست، و آیین پدرش آدم - علیه السلام - را به مردم مىآموخت و آنها را به دین

خدا فرا مىخواند، و به آنها بشارت مىداد كه: «پس از مدتى خداوند از ذریه من پیامبرى را به نام نوح - علیه السلام - مبعوث

مىكند. او قوم خود را به سوى خدا دعوت مىنماید، قومش او را تكذیب مىكنند و خداوند آنها را با غرق كردن در آب به هلاكت

مىرساند.»

بین آدم تا نوح، ده یا هشت پدر به ترتیب ذیل، واسطه وجود داشته است.

1. شیث 2. ریسان (انوش) 3. قینان 4. آحیلث 5. غنمیشا 6. ادریس كه نام دیگرش، اخنوخ و هرمس است 7. برد 8. اخنوخ 9.

متوشلخ 10. لمك كه نام دیگرش ارفخشد است.[18]

جنازه حضرت آدم - علیه السلام - را در سرزمین مكّه دفن كردند و پس از گذشت 1500 سال حضرت نوح - علیه السلام - هنگام

طوفان، جنازه آدم - علیه السلام - را از غار كوه ابوقبیس (كنار كعبه) بیرون آورد و به همراه خود با كشتى به سرزمین نجف

اشرف برد ودر آن جا به خاك سپرد... [19]

هم اكنون قبر آدم - علیه السلام - و قبر نوح - علیه السلام - در كنار حرم مطهر امیر مؤمنان على - علیه السلام - در نجف

اشرف قرار دارند.

________________________

[17] اقتباس از تاریخ انبیاء، ص 124 و 125.

[18] بحار، ج 11، ص 228 و 229.

[19] تاریخ انبیاء، ص 125.