دو پسر آدم و ازدواج آنها

حضرت آدم - علیه السلام - و حوّا - علیها السلام - وقتى كه در زمین قرار گرفتند، خداوند اراده كرد كه نسل آنها را پدید آورده و

در سراسر زمین گسترش گرداند. پس از مدتى حضرت حوّا باردار شد و در اولین وضع حمل، از او دو فرزند دو قلو، یكى دختر و

دیگرى پسر به دنیا آمدند. نام پسر را «قابیل» و نام دختر را «اقلیما» گذاشتند. مدتى بعد كه حضرت حوّا بار دیگر وضع حمل

نمود، باز دوقلو به دنیا آورد كه مانند گذشته یكى از آنها پسر بود و دیگرى دختر. نام پسر را «هابیل» و نام دختر را «لیوذا»

گذاشتند.

فرزندان بزرگ شدند تا به حد رشد و بلوغ رسیدند، براى تأمین معاش، قابیل شغل كشاورزى را انتخاب كرد، و هابیل به دامدارى

مشغول شد. وقتى كه آنها به سن ازدواج رسیدند (طبق گفته بعضى:) خداوند به آدم - علیه السلام - وحى كرد كه قابیل با لیوذا

هم قلوى هابیل ازدواج كند، و هابیل با اقلیما هم قلوى قابیل ازدواج نماید..[1]

 

حضرت آدم فرمان خدا را به فرزندانش ابلاغ كرد، ولى هواپرستى باعث شد كه قابیل از انجام این فرمان سرپیچى كند، زیرا

«اقلیما» هم قلویش زیباتر از «لیوذا» بود، حرص و حسد آن چنان قابیل را گرفتار كرده بود كه به پدرش تهمت زد و با تندى گفت:

«خداوند چنین فرمانى نداده است، بلكه این تو هستى كه چنین انتخاب كردهاى؟»[2]

_________________________

[1] از ظاهر بعضى از آیات قرآن مانند آیه یك سوره نساء: «... وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كثیراً و نِساءً» استفاده مىشود كه در ازدواج

فرزندان آدم، شخص ثالثى در كار نبوده است و ضرورت اجتماعى چنین اقتضا داشت، ولى روایات و گفتار مفسران در این باره

گوناگون است، و در بعضى از روایات، ازدواج خواهر و برادر فرزندان آدم - علیه السلام - تكذیب شده است (چنان كه در تفسیر نور

الثقلین، ج 1، ص 610؛ و بحار، ج 11، ص 226، ذكر شده) به نظر مىرسد بهترین قول این است كه: قابیل و هابیل با دو دختر

كه از بازماندگان نسلهاى در حال انقراض قبل بودند، ازدواج نمودهاند، زیرا طبق بعضى از روایات، آدم - علیه السلام - اولین

انسان روى زمین نیست.

[2] مجمع الییان، ج 3، ص 183.